Privacyverklaring Quick Scan

Bescherming van persoonsgegevens is van groot belang. Deze gegevens worden daarom door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij gelden de uitgangspunten zoals beschreven in de verwerkersovereenkomst die deelnemer met de VNG heeft afgesloten. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Uitgeschreven werkzaamheden

Namen en e-mailadressen van respondenten worden door Verwerkingsverantwoordelijke (deelnemer) verzameld en in de applicatie gezet. Zij is onder andere er verantwoordelijk voor dat alleen e-mailadressen van personen worden gebruikt die daar toestemming toe hebben verleend, of anderszins wettelijk gebruikt mogen worden voor dit doeleinde.

VNG als verwerker en (andere) sub(sub)verwerkers verrichten geen fysieke handelingen op de (persoons)data. Er is, ten behoeve van correct beheer van de applicatie, wel toegang tot de (persoons)gegevens.

Persoonsgegevens (naam en e-mailadres) van respondenten worden tijdelijk opgeslagen voor het versturen van de uitnodiging en eventuele herinneringsmail. Deze worden drie maanden na sluiting van de uitvraagperiode automatisch gewist. Ten behoeve van detecteren van mogelijke ongewenste respons, wordt tijdelijk het IP-adres vastgelegd. Ook deze gegevens worden drie maanden na sluiting van de uitvraagperiode automatisch gewist. Hierdoor is het dan niet meer mogelijk om de opgeslagen antwoorden op de vragenlijsten te herleiden naar individuele personen.

Vragen?

Heb je een vraag over het privacy-beleid van de Quick Scan? Neem contact op via diaservicepunt@vng.nl. De VNG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.